Jézus Szent Szívének Tiszteletőrsége
(Társulati kézikönyv)

Katolikus tiszteletőrség.

Jézus szent Szívének Tiszteletőrsége a Szent-Szív-ájtatosság leggyakorlatibb alakja.
A szent Szív tiszteletére alakult többi társulattal abban megegyezik, hogy főbb vonása
szintén az engesztelés, amit a jelen idők bűnei annyira sürgetnek. De abban különbözik
a többitől, hogy az imádsággal egybekötött keresztény erények tényleges gyakorlása képezi
lényegét és hogy a hála, szeretet és dicséret nyilvánítását a tagok által vállalt őrségi
órák révén szakadatlanul folytatja.
E társulat Bourgban (Franciaország), a Szűz Mária látogatásáról nevezett zárdában keletkezett
s már kezdettől fogva az Egyház magas pártfogásának örvendett. Egymásután uralkodó három
nagy pápa lépett tagjai sorába és elhalmozták atyai jóindulatuk jeleivel. A szent-emlékű
IX. Pius maga is tagjai közé sorakozott és megajándékozta mindazon búcsúkkal, melyeket a
római, Jézus szent Szívéről nevezett főtársulatnak engedélyezett s még más búcsúkban is
részesítette.

Mária és szent József, a jámbor pásztorok és a három király voltak az első, itt a fájdalmas
Szűzanya, szent János és Mária Magdolna voltak a legájtatosabb tiszteletőrök.
És midőn eljött az idő, melyben Jézus szent Szíve a sokaknál kihalt hit és bizalom fölélesztése
végett szeretetének kimeríthetetlen gazdagságát nekünk kijelentette, legott tiszteletőröket is
gyűjtött maga köré.
Egyik jelenésében, melyben Alacoque szent Margitot részesítette, az Úr Jézus e csodálandó
szavakat mondotta neki: «Íme a Szív, amely annyira szerette az embereket, hogy semmit nem
kímélve, kimerítette és fölemésztette magát, hogy szeretetét irántuk kimutassa. Mégis a legtöbbje
hálátlanság, hidegség és közönynél egyebet nem nyujt nekem.
Majd azon gondolatot sugalmazta neki, hogy kössön szövetséget az angyalokkal, akik majd
képviselik őt a legfölségesebb Oltáriszentség előtt, míg maga házikölteményeit teljesíti.
Így vonatkoztatják a tiszteletőrök is minden áhitatgyakorlatukat Jézus szent Szívére.
Tiszteletük tárgya Jézus szent Szíve, melyet láthatóan egyszer sebesített meg a lándzsa,
de melyet láthatatlanul szüntelenül megsebez az emberek közönye, hálátlansága, tiszteletlensége
a szeretet szentségében, hová érettük rejtőzött.

Ígéretek, melyeket az Úr Jézus Szíve tisztelőinek Alacoque szent Margit Mária által tett.
1. Megadom nekik mindama kegyelmeket, melyekre állapotuk szerint szükségük van.
2. Családjukban békességet szerzek.
3. Megvígasztalom őket szenvedéseikben.
4. Biztos menedékük leszek életükben, de főkép haláluk óráján.
5. Minden dolgukat, vállalatukat megáldom.
6. A bűnösök Szívemben az irgalom forrásara, tengerére találnak.
7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.
8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.
9. Megáldom a házakat, melyekben Szívem képét felfüggesztik és tisztelik.
10. A papoknak olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
11. Szivembe írom és onnan soha ki nem törlöm azok nevét, akik ezt az ájtatosságot terjesztik.
12. Szivem végtelen irgalmából megígérem neked, hogy mindenható szeretetem a végső
megigazulás kegyelmét adja meg mindazoknak, akik kilenc egymásra következő hónap
első péntekein megáldoznak. És megígérem, hogy nem halnak meg a bűn állapotában,
sem szentségek fölvétele nélkül és isteni Szívem biztos menedékük lesz haláluk óráján.

Tudtommal ez a tiszteletőrség Magyarországon már nem létezik.
Ha valaki további informcókkal tud szolgálni, az írjon nekem a következő e-mail címre:
 
 
A könyv be lett scannelve.
A képek az oldalakat tartalmazzák.
 
Ez egy A5-ös méretű könyv.
Ennek az oldalai lettek berakva a dokumentumokba.

A könyv elkészítése a teljesség igénye nélkül!!

Egy-egy dokumentum 4 oldalt tartalmaz.
Egy-egy dokumentumot a lap egyik és másik oldalára kell kinyomtatni:

000: csak ki kell nyomtatni.
001 - 002: ezek párok, ezek mennek a lap egyik, vagy a másik oldalára
003 - 004: ezek is párok
005 - 006 ...és így tovább

A kinyomtatott A4-es lapokat vízszintesen félbe kell vágni.
A kapott lapokat hármasával össze lehet rakni.
(Bocs de ezt most nem részletezem....)
Majd a hármasokat össze kell fűzni és könyvvé megcsinálni.